Η πράξη αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση, επέκταση και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ αποτελεί πρόσθετο αντικείμενο της εν λόγω πράξης. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, στη δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Πρακτική Άσκηση και στη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:Η πράξη αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση, επέκταση και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ αποτελεί πρόσθετο αντικείμενο της εν λόγω πράξης. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, στη δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Πρακτική Άσκηση και στη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

α) στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην ποιοτική και αποτελεσματική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος

β) τις κεντρικές - υποστηρικτικές δράσεις.