Αρχική

Σκοπός της συγκεκριμένης Πράξης, είναι η δημιουργία ενός συστήματος διαδικασιών μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας και η ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού με σκοπό την αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών. Λόγω του ότι ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύ μεγάλος και πολλές φορές με διαφορετικές μορφές (κείμενο, αριθμοί) είναι απαραίτητο να υπάρχει επεξεργασία των δεδομένων πριν την εισαγωγή τους σε κατάλληλο λογισμικό, το λογισμικό να είναι σε τέτοια μορφή ώστε τα δεδομένα να εισάγονται όσο το δυνατόν αυτόματα και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η ανάκτησή και επεξεργασία τους από τα Τμήματα αλλά και από άλλες υπηρεσίες που θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο λογισμικό. Τέλος, με τη συγκεκριμένη πρόταση και για την επίτευξη των στόχων της θα γίνει πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ΜΟΔΙΠ και στις ΟΜΕΑ του Ιδρύματος.

 

ΔΡΑΣΗ 1: «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»


Στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Όμως τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια των φοιτητών εισάγονται με πληκτρολόγηση από τα μέλη των ΟΜΕΑ σε βάση δεδομένων πριν την επεξεργασία. Αυτή η διαδικασία και επίπονη και χρονοβόρα είναι και μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Συνεπώς θα πρέπει να αναπτυχθεί μέθοδος που να επιτρέπει την αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων σε αρχείο με συγκεκριμένη δομή και στη συνέχεια να παρέχεται η δυνατότητα για επεξεργασία, στατιστική ανάλυση και εξαγωγή κατάλληλων δεικτών απαραίτητων για την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αναπτυχθεί, κατάλληλη εφαρμογή η οποία θα στηριχθεί σε εμπορική εφαρμογή. Μέσω αυτής της εφαρμογής και με τη βοήθεια σαρωτή υψηλής ανάλυσης θα γίνεται αυτοματοποιημένα η εισαγωγή των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια σε αρχείο κατάλληλο για επεξεργασία από προγράμματα στατιστικής ανάλυσης. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής θα γίνει από τον ειδικό πληροφορικών συστημάτων η πρόσληψη του οποίου περιγράφεται στην επόμενη δράση. ΥΠ 1.1. Εφαρμογή ανάγνωσης ερωτηματολογίων και εισαγωγής δεδομένων .

ΔΡΑΣΗ 2: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»


Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εκτός από την απόκτηση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, τον προσδιορισμό των κανόνων και των κριτηρίων στα οποία θα βασισθεί ,απαιτεί και την υποστήριξη του τόσο από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγουν και την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, όσο και από προσωπικό κατάλληλο για τεχνική και διοικητική υποστήριξη. Συνεπώς κρίνονται απαραίτητα τα ακόλουθα: Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και παροχή βοήθειας στα μέλη των ΟΜΕΑ σχετική με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, την εκτίμηση τους και τη σύνταξη των σχετικών ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων καθώς επίσης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης καθώς επίσης και σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης του Ιδρύματος. Υποδείξεις για τυχόν απαραίτητες παρεμβάσεις και μεταβολές που θα πρέπει να γίνουν στις διαδικασίες αξιολόγησης έτσι ώστε το τελικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που θα προκύψει να είναι ευέλικτο και αποδοτικό και να λαμβάνει υπ’ όψη του όλες τις παραμέτρους. Σύνταξη εντύπου οδηγιών εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων, υποστήριξη του λογισμικού που θα αναπτυχθεί, κατασκευή και τήρηση ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ η οποία θα ενημερώνεται και θα επικαιροποιείται και στην οποία θα αναρτώνται διάφορα ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση. Επίσης στα πλαίσια των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας θα γίνει καταχώρηση στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων ή αποφάσεων της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος που σχετίζονται με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Διοικητική συνδρομή της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Τμημάτων. Εισαγωγή των δεδομένων σε κατάλληλα αρχεία μέσω της εφαρμογής που θα έχει αναπτυχθεί, διοικητική υποστήριξη των ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ με την καταχώρηση των διαφόρων εγγράφων, την τήρηση πρωτοκόλλου, τη δημιουργία και τήρηση αρχείων τόσο σε ηλεκτρονική όσο και έντυπη μορφή. Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ και διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

 

ΔΡΑΣΗ 3: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»


Τα μέλη της ΜΟΔΙΠ σε συνεργασία με τα μέλη των ΟΜΕΑ και με την εμπειρία που θα έχουν αποκτήσει από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης θα αναπτύξουν διαδικασίες με τις οποίες θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα έχουν διαπιστωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι διαδικασίες θα καταγραφούν και θα δοθούν στα Τμήματα ενώ η πιστή εφαρμογή τους θα είναι αρμοδιότητα της ΜΟΔΙΠ. Από τις διαδικασίες θα προκύπτουν δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων και τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος για τη σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων και των τελικών εκθέσεων αξιολόγησης. Τα δεδομένα θα είναι διαφόρων μορφών, αριθμητικά ή δεδομένα υπό μορφή κειμένου τα οποία θα προέρχονται από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών, από τα απογραφικά δελτία διδασκόντων και εξαμηνιαίου μαθήματος, από στατιστικά στοιχεία προερχόμενα από τις γραμματείες των Τμημάτων καθώς από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου όγκου αλλά και διαφορετικής προέλευσης και μορφής δεδομένων είναι πολύ δύσκολο να γίνει ιδιαίτερα με τρόπο που να οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους φορείς πέραν των ΟΜΕΑ των Τμημάτων. Παράλληλα, και με δεδομένο τα κριτήρια που έχουν οριστεί από την ΑΔΙΠ για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία η ψηφιοποιημένη εισαγωγή από τις ΟΜΕΑ διαφόρων δεδομένων σε κατάλληλο λογισμικό μέσω του οποίου να μπορούν τα δεδομένα να συγκεντρώνονται αθροιστικά ανά κατηγορία σε πίνακες. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση στατιστικών δεδομένων και τη σύνταξη ετήσιων απογραφικών εκθέσεων και εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης.


ΔΡΑΣΗ 4: «ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

 

Στη συγκεκριμένη δράση θα γίνει η τελική αξιολόγηση όλου του έργου. Αρχικά θα αξιολογηθεί το λογισμικό που θα έχει αναπτυχθεί στην προηγούμενη δράση και θα πιστοποιηθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται στη διαδικασία αξιολόγησης του Ιδρύματος. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στη σωστή και πλήρη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, στη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΙΠ, καθώς και στη συμβατότητα του με τα αντίστοιχα έργα μηχανογράφησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τέλος, θα γίνει αξιολόγηση όλου του έργου. Θα συνταχθεί σχετική έκθεση αξιολόγησης στην οποία θα περιγράφονται τα βήματα υλοποίησης του έργου, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν, τα οφέλη που αποκόμισε το Ίδρυμα καθώς και κατευθύνσεις και οδηγίες προς τα μέλη του Ιδρύματος για εφαρμογή και συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης που θα αναπτυχθούν.