Χρηματοδότηση

 

Τα κονδύλια του ΕΛΚΕ προέρχονται από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης: 

 • Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους. 
 • Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε μέσω των εκάστοτε προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 • Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους. 
 • Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα. 
 • Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ 
 • Κάθε είδους δάνεια. 
 • Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα. 

Το 'πλεόνασμα' το οποίο προκύπτει από τις παραπάνω αναφερόμενες πηγές χρηματοδότησης μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων των έργων και των εξόδων λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε., διατίθεται ετησίως από την Ε.Δ.Ε.Λ., για να στηρίξει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 1. Ενίσχυση της έρευνας σε τομείς επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Τ.Ε.Ι. 
 2. Εκπόνηση μελετών σχετικά με την ανάπτυξη του Ιδρύματος. 
 3. Διοργάνωση Επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων επιστημονικού περιεχομένου. 
 4. Δημοσίευση διαφόρων επιστημονικών εργασιών/άρθρων των μελών ΕΠ, σε διεθνή έγκυρα περιοδικά. 
 5. Κάλυψη διαφόρων έκτακτων αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ή/και από την Ε.Δ.Ε.Λ.. 
 6. Χρηματοδότηση εκδόσεων του Τ.Ε.Ι.. Το ποσό της δαπάνης επιστρέφεται από τον εκδότη ή το συγγραφέα. Η Ε.Δ.Ε.Λ. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τoν χρηματοδοτηθέντα ποσοστό μέχρι 30% από την εμπορική εκμετάλλευση της έκδοσης. 
 7. Χρηματοδότηση μετακινήσεων που αφορούν σε συνέδρια, σε κάθε μόνιμο ΕΠ που συμμετέχει παρουσιάζοντας σχετική επιστημονική εργασία, ως μέλος της κοινότητας του Τ.Ε.Ι., μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.