Θεσμικό Πλαίσιο

Κατά χρονολογική σειρά, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, στα ΤΕΙ συνίσταται από:

 • Το Ν. 1404/1983 'Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων'.
 • Το Ν. 1514/1985 'Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας'.
 • Την Ε5/1629/1986 Υπουργική Απόφαση 'Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς'.
 • Την Β1/819/1988 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 'Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα'.
 • Την υπ' αριθ. Κ.Α./679/22-8-96 Υπουργική Απόφαση 'Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας'.
 • Το Ν. 2916/2001 'Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής'.
 • Το Ν. 3027/2002, Άρθρο 3, παράγραφος 2, περί 'Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού'.
 • Τo Ν. 3549/2007 'Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων'.
 • Το ΦΕΚ 373/28.3.06 'Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ΤΕΙ Καλαμάτας, κεφάλαιο Ζ' Θέματα έρευνας'.
 • Το νέο ΦΕΚ.
 • Το ΠΔ 118/2007, 'Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)'.
 • Το νέο Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού.