Θεσμικό Πλαίσιο

 

Κατά χρονολογική σειρά, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, στα ΤΕΙ συνίσταται από:

 • Το Ν. 1404/1983 "Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων".
 • Το Ν. 1514/1985 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας".
 • Την Ε5/1629/1986 Υπουργική Απόφαση "Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς".
 • Την Β1/819/1988 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα".
 • Το Ν.4485/2017 "Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός" (ΦΕΚ 114/τΑ"/04-08-2017)
 • Το Ν.2916/2001 "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής".
 • Το Ν.3027/2002, Άρθρο 3, παράγραφος 2, περί "Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού".
 • Τo Ν.3549/2007 "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων".
 • Το ΦΕΚ 373/28.3.06 "Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ΤΕΙ Καλαμάτας, κεφάλαιο Ζ" Θέματα έρευνας".
 • Το νέο ΦΕΚ.
 • Το ΠΔ 118/2007, "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".
 • Το νέο Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού.