Ολοκληρωμένα έργα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό Δημόσιο:

Ι.

       Ε.Π. ΕΠΕΔΒΜ

 

«ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) - ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Eιδική Δομή η οποία έχει την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη όλων των παρεμβάσεων και των άλλων ειδικότερων δομών που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών. Ο σκοπός δημιουργίας και λειτουργίας «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)» αποτελεί συνένωση, μετεξέλιξη και εκσυγχρονισμό των δομών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, που αφορούν στη σταδιοδρομία των σπουδαστών και των αποφοίτων του Ιδρύματος, ο ρόλος της έγκειται i)στην ανάπτυξη στρατηγικής και τη χάραξη της πολιτικής του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας στα γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων του και  ii) υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής επιμέρους πράξεις, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΤΕΙ και την κείμενη νομοθεσία:

 • Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)
 • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
 • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)
 

Χρονική διάρκεια:  01.06.2010 έως 31.10.2015  

 

Προϋπολογισμός:  262.311,13€      

 

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ- ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Σκοπός του  έργου  είναι η μετεξέλιξη του Γραφείου Διασύνδεσης με στόχο την ενεργή υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος στην προσέγγιση των μελλοντικών τους σπουδών και της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Π.Ε.1. "Δικτύωση Γραφείου Διασύνδεσης"

Π.Ε.2. "Οργάνωση Ημερίδων Σταδιοδρομίας"

Π.Ε.3. "Συμβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring)"

Π.Ε.4. "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός"

Π.Ε.5. "Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης των Αποφοίτων"

Π.Ε.6. "Προβολή και Δημοσιότητα"

Π.Ε.7. "Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών"

Π.Ε.8. "Αξιολόγηση Πορείας"

 

Χρονική διάρκεια:  01.07.2010 έως 31.10.2015

 

Προϋπολογισμός:    226.531,44€    

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

3 Α

Υποέργο 1. Φυσικό αντικείμενο: Αφορά στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματι­κή και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του ιδρύματος. Ο προαναφερόμενος στόχος επιτυγχάνεται με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στα παρατιθέμενα τμήματα:

Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Γεωργικών Προϊόντων

Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

Χρονική διάρκεια:  : 01.11.2010 – 31.10.2015

 

Προϋπολογισμός:   1.523.891.91 €     

3 Β

Υποέργο 2. Φυσικό αντικείμενο: Αφορά υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώ­σουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέ­σουν στην ορθή διαχείρισή του.

Οι προαναφερόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται με την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:

Διοικητική Υποστήριξη του έργου

Ενέργειες Προβολής - Δημοσιότητας & Διάχυσης των αποτελεσμάτων

Δικτύωση Γραφείου ΠΑ

Αξιολόγηση Έργου - Διασφάλιση Ποιότητας - Ετήσια Σχέδια Δράσης

 

Χρονική διάρκεια:  : 01.11.2010 – 31.10.2015

 

Προϋπολογισμός:   152.104.24 €  

4.

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-ΤΑΣ (ΜΚΕ) -ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Σκοπός του υποέργου  είναι η ενίσχυση των μαθημάτων επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΤΕΙ Πελοποννήσου και η ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας στους αποφοίτους του. Οι προαναφερόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται με:

Δ.1. Διδασκαλία Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας

ΥΔ 1.1. Θεωρητικά Μαθήματα

ΥΔ 1.2  Ολοκληρωμένοι κύκλοι θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων και Mentoring

ΥΔ 1.3  Παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού

ΥΔ 1.4  Επισκέψεις σε επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια και θερμοκοιτίδες, επιμελητήρια κ.λπ.

Δ.2. Δημοσιότητα  και Διάχυση των αποτελεσμάτων – Ιστοσελίδα ΜΚΕ– Πληροφοριακό Σύστημα    

ΥΔ 2.1.  Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας - Οργάνωση ημερίδων

ΥΔ 2.2.  Δημιουργία Ιστοσελίδας

ΥΔ 2.3. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος ΜΚΕ και ένταξή του στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ           

Δ.3. Παρακολούθηση των ωφελούμενων από τις δράσεις της ΜΚΕ 

ΥΔ 3.1. Παρακολούθηση των ωφελούμενων από τις δράσεις της ΜΚΕ  ΥΔ 4.2. Αξιολόγηση της πράξης (Ενδιάμεση-Τελική)

Δ.5. Οργάνωση και παρακολούθηση της πράξης - Σύνταξη ετήσιων σχεδίων δράσης

ΥΔ 5.1. Οργάνωση και παρακολούθηση της πράξης

ΥΔ 5.2. Σύνταξη ετήσιων σχεδίων δράσης (προγραμματισμός – απολογισμός)

ΥΔ 5.3. Ετήσια παραρτήματα σχεδίων δράσης (Ποιοτικά κριτήρια)

 

Χρονική διάρκεια:  01.01.2012 – 31.10.2015

 

Προϋπολογισμός:   180.542,60 €     

5.

«ΜΟΝΑΔΑ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  (ΜΟΔΙΠ)-

ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η δημιουργία ενός συστήματος διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αξιολόγηση στο ΤΕΙ Πελοποννήσου και η ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού με σκοπό την αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών. Λόγω του ότι ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύ μεγάλος και πολλές φορές με διαφορετικές μορφές (κείμενο, αριθμοί) υπάρχει επεξεργασία των δεδομένων πριν την εισαγωγή τους σε κατάλληλο λογισμικό, το λογισμικό είναι σε τέτοια μορφή ώστε τα δεδομένα να εισάγονται όσο το δυνατόν αυτόματα και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η ανάκτησή και επεξεργασία τους από τα Τμήματα αλλά και από άλλες υπηρεσίες που θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο λογισμικό και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

ΠΕ 1.αυτοματοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής δεδομένων ερωτηματολόγιων φοιτητών

ΠΕ 2.τεχνική υποστήριξη του έργου

ΠΕ 3. ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης – ανάπτυξη λογισμικού για αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη συλλογή δεδομένων

ΠΕ 4. τελική αξιολόγηση του έργου

 

Χρονική διάρκεια:  01.10.2010 – 31.10.2015

 

Προϋπολογισμός:   302.000 €      

6.

'ΈΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟIΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕIΑ-ΥΓΙΕIΝΗ-ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ" –ΠΕΓΑ

 

Το πρόγραμμα ΠΕΓΑ αποσκοπεί στην επικαιροποίηση γνώσεων στην διασφάλιση της ποιότητας, για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες. Το Περιεχόμενο του Προγράμματος είναι δομημένο σε δέκα (10) θεματικές ενότητες με κοινό αντικείμενο κατάρτισης και γνώσης και μια διδακτική ενότητα που αφορά επίσκεψη παραγωγικών μονάδων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει : Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων. Υγιεινή τροφίμων. Διεθνή πρότυπα, Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Τυποποίηση επεξεργασία τροφίμων-Μικροβιολογία τροφίμων έλεγχος των μικροοργανισμών. Νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων. Ιχνηλασιμότητα Γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ολική διαχείριση ποιότητας(TQM). Διαχείριση περιβάλλοντος επισκέψεις σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων.

 

Χρονική διάρκεια:  07.02.2014 – 31.12.2015

 

Προϋπολογισμός:   132.156,18 €    

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   Ε.Π. ΕΠΕΔΒΜ

        1.

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καλαμάτας»

Α

Υποέργο  01 «Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ Καλαμάτας»

 

Φυσικό αντικείμενο: Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή διαχείρισή του.

 

Χρονική διάρκεια:  28.12.2012 – 30.11.2015

 

Προϋπολογισμός:       50.000,00 

Β

Υποέργο  02  « Μελέτη της επίδρασης κοινωνικοδημογραφικών παραμέτρων στη ζήτηση νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας από άτομα της τρίτης ηλικίας. Μελέτη περίπτωσης των νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας»     

 

Φυσικό αντικείμενο: Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι:

 • Εντοπισμός κοινωνικό- δημογραφικών παραγόντων που σημαντικά επηρεάζουν την χρήση των υπηρεσιών υγείας και την διάρκεια παραμονής σε νοσοκομείο.
 • Κατασκευή και αξιολόγηση γραμμικών και μη γραμμικών παραμετρικών και μη παραμετρικών μοντέλων για την εκτίμηση των παραμέτρων.
 • Υλοποίηση GIS συστήματος που θα παρουσιάζει τα δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων.
 • Ομαδοποίηση των Δήμων σύμφωνα με την ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών υγείας και άλλων οικονομικών παραγόντων.

Οι δευτερεύοντες στόχοι της μελέτης είναι:

 

Χρονική διάρκεια:   01.01.2013 – 30.11.2015

 

Προϋπολογισμός:       90.000€ 

Γ

Υποέργο  03   «Στρατηγική της αντιμετώπισης του προβλήματος των αφλατοξινών στα ξηρά σύκα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας της συκιάς»             

 

Φυσικό αντικείμενο: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Καλαμάτας οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η προτεινόμενη έρευνα ευελπιστεί να συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αφλατοξινών στα ξηρά σύκα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας της συκιάς.

 

Χρονική διάρκεια:  01.01.2013 – 30.11.2015

 

Προϋπολογισμός:      90.000€    

Δ

Υποέργο 04 «Έξυπνη θερμοκηπιακή μονάδα με αυτοματοποιημένη χρήση των Α.Π.Ε» 

 

Φυσικό αντικείμενο: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Καλαμάτας οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στόχοι της Πράξης:

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ηλιακή, η γεωθερμική, η βιομάζα και σε μικρότερο βαθμό -λόγω κυρίως του υψηλού κόστους- η αιολική. Θα συμπεριληφθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 1 Kw, διασυνδεδεμένο με το υφιστάμενο δίκτυο των κτιρίων του ΑΤΕΙ Κ. και το δίκτυο της ΔΕΗ. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται στις ηλεκτρικές καταναλώσεις των θερμοκηπίων όταν αυτό απαιτείται. Διαφορετικά θα χορηγείται στα διασυνδεδεμένα δίκτυα του ΑΤΕΙ και της ΔΕΗ. Επιπλέον θα γίνει εγκατάσταση ανεμογεννήτριας 1 Kw, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο θερμοκήπιο, διασυνδεδεμένη με την έξοδο του φωτοβολταϊκού  συστήματος και θα εγκατασταθεί καυστήρας βιοντίζελ.

 

Χρονική διάρκεια:  01.01.2013 – 30.11.2015

 

Προϋπολογισμός: :       89.680€          

Ε

Υποέργο 05  «Χαρακτηρισμός σωματιδίων αμύλου και διερεύνηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των σωματιδίων αυτών με αρωματικές ενώσεις»                                                       

 

Φυσικό αντικείμενο: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Καλαμάτας οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα μελετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ αρωματικών ενώσεων (1- εξανόλη, 1-οκτανάλη, δεκανάλη, 2-οκτανόνη κλπ) και αμύλου διαφορετικού τύπου προερχόμενο από πηγές όπως κριθάρι, σιτάρι, καλαμπόκι και πατάτα. Θα μελετηθεί η επίδραση που έχει το μέγεθος και η δομή των αρωματικών ενώσεων καθώς επίσης το μέγεθος η μορφολογία και η σύσταση του αμύλου. Οι μελέτες θα γίνουν αρχικά απουσία υγρασίας (ξηρό άμυλο) και στη συνέχεια σε γαλακτώματα με σκοπό να διερευνηθεί ο ρόλος που έχει το νερό σε αυτή την αλληλεπίδραση.

 

Χρονική διάρκεια: 01.01.2013 – 30.11.2015

 

Προϋπολογισμός:     90.000€   

         ΣΤ

Υποέργο 06 «Η επίδραση της Βιολογικής Λίπανσης στην καλλιέργειας Πατάτας » 

 

Φυσικό αντικείμενο: Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Καλαμάτας  οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αξιολογηθεί η επίδραση της βιολογικής λίπανσης στα τεχνολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κονδύλων πριν και μετά το τηγάνισμα. Άλλοι στόχοι είναι να εξεταστεί ο ρόλος της βιολογικής λίπανσης και η επιρροή της α) στο μέγεθος του κονδύλου, β) στην απόδοση κονδύλων, γ) στην περιεκτικότητα του αμύλου στους κονδύλους, δ) στην περιεκτικότητα των σακχάρων στους κονδύλους, ε) στην κατακράτηση ελαίου κατά το τηγάνισμα, στ) στην οξύτητα του ελαίου μετά τη μεταχείριση τηγανίσματος.

 

Χρονική διάρκεια:  01.01.2013 – 30.11.2015

 

Προϋπολογισμός:    90.000€    

           ΙΙ

    Ε.Π.  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (WIKIS/BLOGS) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID»

a

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Υπηρεσίες Προστιθέμενης αξίας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα»

Φυσικό αντικείμενο: Σκοπός του υποέργου είναι: (α) να μπορέσει η ψηφιακή βιβλιοθήκη που θα δημιουργηθεί  να αναδείξει το διδακτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα μέσα από την υλοποίηση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου (ΙΚ/Α), και (β), η ψηφιακή βιβλιοθήκη οφείλει να καθίσταται μια υποδομή για τη μακροχρόνια διατήρηση της ακαδημαϊκής παραγωγής, με σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο.

Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, όχι μόνο μέσα από ένα κατάλληλο γραφικό περιβάλλον, αλλά κυρίως μέσα από λειτουργικότητα που υποστηρίζει τις στρατηγικές αναζήτησης κι ενισχύει τους τρόπους χρήσης του περιεχομένου.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες επτά (7) δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1: Αναδρομική σήμανση υλικού με RFID( Μετατροπή barcodes σε RFID για προετοιμασία αυτόματου δανεισμού)

ΔΡΑΣΗ 2: Υπηρεσία Πιστοποιημένου και Δικτυμένου Καταθετηρίου/Αποθετηρίου (ΙΚ/Α)

ΔΡΑΣΗ 3: Υπηρεσία Προβολής Ερευνητικού Έργου Μελών του ΤΕΙ Καλαμάτας (CRIS) .

ΔΡΑΣΗ 4: Συμμετοχή στο υποέργο της οριζόντιας δράσης «Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης» (ILSAS)

ΔΡΑΣΗ 5: Ανάπτυξη υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων.

ΔΡΑΣΗ 6: Επιμέλεια Παραγωγής Περιοδικού ΚΑΛΑΜΑdaΤΑ

ΔΡΑΣΗ 7:  Υπηρεσίες Δημοσιότητας πράξης 21.1.Β2

 

Χρονική διάρκεια: 30.11.2011 – 30.09.2015

 

Προϋπολογισμός:   118.288,48 €   

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δημιουργία και Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας) - Διαγωνισμός -- Σύγχρονες Υπηρεσίες ταυτοποίησης /πρόσβασης / διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου (RFID-Radio Frequency Identification).-- Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών»

Φυσικό αντικείμενο:

 • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
 • Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ή / και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Καλαμάτας
 • Σύγχρονες Υπηρεσίες ταυτοποίησης / πρόσβασης / διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καλαμάτας (RFID-Radio Frequency Identification).
 • Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με προηγμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών
 • Υπηρεσία αναδρομικής σήμανσης του υλικού και μετατροπή barcode σε RFID
 

Χρονική διάρκεια: 30.11.2011 – 30.09.2015

 

Προϋπολογισμός:   225.000   

2.

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΟ  ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, μέσω της υιοθέτησης νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών  στις παρακάτω περιοχές:

1. Φοιτητολόγιο

2. Διαχείριση Προσωπικού

3. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

4. Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων

5. Διαχείριση Τεχνικών  Έργων

6. Διαχείριση Προμηθειών

Το έργο θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (fully available online), που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στη συνολι-κή υποστήριξη της ακαδημαϊκής και διοικητικής του λειτουργίας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς τη σύνδεσή του με την Κοινωνία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότη-τας, εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με τα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, από το οποίο θα λαμβάνουν  με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση. Αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων του ιδρύματος, καθώς και το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς κάθε πολίτη που αναζητεί πληροφόρηση ή συναλλάσσεται με το Ίδρυμα, με έμφαση σε προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (επιπέδου 4 και 5) προς στους 7.000 φοιτητές, στα 140 άτομα του προσωπικού και στους περίπου 100 εξωτερικούς συνεργάτες, προμηθευτές και εργολάβους.

 

Χρονική διάρκεια: 01.09.2011 – 30.11.2014

 

Προϋπολογισμός: 183.952,00 €

III.

Ε. Π«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1.

«ΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

 

Φυσικό αντικείμενο:  Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ενεργοποίηση και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε ανέργους. Οι επιμέρους δράσεις αφορούν στην προετοιμασία των ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις ενέργειες από την επιλογή μέχρι και την εξασφάλιση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες.

 

Χρονική διάρκεια:  21.01.2014 – 31.12.2014

 

Προϋπολογισμός:   315.000 €     

 

Παρατηρήσεις :Το ΤΕΙ Πελοποννήσου συμμετέχει με άλλους τοπικούς φορείς σε αναπτυξιακή σύμπραξη με τίτλο«Agro-Messinia» και έχει αναλάβει μέρος των δράσεων του προγράμματος.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΗΣ

1.

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ»

          

Φυσικό αντικείμενο: Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του ΤΕΙ Πελοποννήσου επιχειρεί να ενσωματώσει το αντικείμενο  της γευσιγνωσίας ελαιολάδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφοδιάζοντας τους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωπονίας με τη δεξιότητα του γευσιγνώστη ελαιολάδου. Ταυτόχρονα ευελπιστεί να συμβάλλει στη στήριξη του ελαιολάδου ως του σημαντικότερου για την περιοχή γεωργικού προϊόντος.

Στόχοι του Εργαστηρίου είναι η παροχή γευσιγνωστικών αξιολογήσεων και  συμβουλευτικής, η παροχή εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στο αντικείμενο και η οργάνωση προωθητικών δράσεων για το ελαιόλαδο στην Ελλάδα και διεθνώς..

 

Χρονική διάρκεια:  Από 2011- συνεχίζεται

 

Προϋπολογισμός:   Κάθε δράση έχει δικό της προϋπολογισμό     

 

Χρηματοδότηση:Από πιθανούς ιδιωτικούς πόρους, από ερευνητικά προγράμματα, κοινωφελή ιδρύματα, κλπ

             2.

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Σεμινάρια ποιοτικής πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης στον τομέας των υδροπονικών καλλιεργειών, που  πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Λαχανοκομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.  

 

Χρονική διάρκεια: 06-06-2012 – συνεχίζεται

 

Προϋπολογισμός:  Κάθε δράση έχει δικό της προϋπολογισμό             

 

Χρηματοδότηση:  Από τους εκπαιδευόμενους και πιθανούς ιδιωτικούς πόρους, χορηγίες κ.α.

           3.

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ DURATEC ΣΤΗΝ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

          

Φυσικό αντικείμενο: Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην διερεύνηση της επιδράσεως λιπαντικών σκευασμάτων νέας τεχνολογίας (σταθεροποιημένη και περικαλυμμένη μορφή του ολικού αζώτου) και τεχνικών λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα ανοιξιάτικης καλλιέργειας πατάτας στον Νομό Μεσσηνίας σε σύγκριση με την τοπικά εφαρμοζόμενη λιπαντική αγωγή.

Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Μεσσήνης σε πρώιμη ανοιξιάτικη καλλιέργεια πατάτας η οποία θα φυτευθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

 

Χρονική διάρκεια:  24.01.2012 – 31-12-2012

 

Προϋπολογισμός:    4.500€    

 

Συνεργασία – Χρηματοδότηση: Compo Hellas S.A.   

         4.

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΥΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Το δένδρο Ficus carica L. κοινή ονομασία Συκιά καλλιεργείται στην περιοχή της μεσογείου από τα αρχαία χρόνια και ήταν γνωστό για την ευγεστότητα του καρπού αλλά και τη θρεπτική του αξία. Η ποιότητα της μεσογειακής δίαιτας της οποίας αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούν και οι αποξηραμένοι καρποί έχει σημαντικά οφέλη για των ανθρώπινο οργανισμό.

Σκοπός της εργασίας είναι η γενετική ταυτοποίηση και ο προσδιορισμός των καλλιεργούμενων ποικιλιών Συκιάς στη Μεσσηνία. Επιπλέον θα γίνει προσπάθεια για τον εντοπισμό τοπικών μη καταγεγραμμένων πληθυσμών που είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή φέροντας ειδικά γευστικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Το ερευνητικό πρόγραμμα με αυτό το τρόπο θα αποδώσει ένα μηχανισμό συγκριτικής ταυτοποίησης ποικιλιών που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πιστοποίησης ή ερευνητικούς σκοπούς.

Παραδοτέα θα είναι η μελέτη της γενετικής ποικιλομορφίας των δένδρων Συκιάς στη Μεσσηνία και η τράπεζα γενετικού υλικού που θα φυλάσσεται στα ψυγεία του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

Χρονική διάρκεια:  13.12.2013 - 13.12.2014

 

Προϋπολογισμός:  10.000€       

 

Πηγή χρηματοδότησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου

5.

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

 

Φυσικό αντικείμενο: Το αντικείμενο αφορά μελέτη με τίτλο: «Μελέτη για τον ασφαλιστικό τομέα της Γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα Πρώτη προσέγγιση» και αφορά α)στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην ασφαλιστική αγορά για την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και β)στις προτάσεις για προϊόντα και καλύψεις ασφαλιστικού κινδύνου της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα.

 

Χρονική διάρκεια: 28.08.2013- 19.09.2013

 

Προϋπολογισμός:   7.000€       

 

Πηγή χρηματοδότησης: INTERAMERICAN  A.E.

   

    6.

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»

 

Φυσικό αντικείμενο:  Το αντικείμενο του έργου αφορά υπηρεσίες βιοστατιστικής για κλινικές μελέτες στην εταιρεία ΑΝΤΑΙΑ ΕΠΙΥ ΕΠΕ. Ειδικότερα αφορά το σχεδιασμό διαχείρισης δεδομένων και της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.

 

Χρονική διάρκεια:  01.04.2014 – 31-10-2014

 

Προϋπολογισμός:   7.440 €     

 

Πηγή χρηματοδότησης: ΑΝΤΑΙΑ ΕΠΙΥ ΕΠΕ.