Όργανα Διοίκησης

 

Σύμφωνα με την Κ.Α./679/22-8-96 Όργανο Διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η επταμελής Επιτροπή Διαχειρησης Ειδικού Λογαριαμού (Ε.Δ.Ε.Λ.)

Η Ε.Δ.Ε.Λ. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου λειτούργησε για πρώτη φορά το 1991 

Τον Ιανουάριο του 2009, η Συνέλευση του Ιδρύματος, ενέκρινε τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάχθηκε μετά την έκδοση της Κ.Α./679/22-8-96 Υπουργικής Απόφασης

Στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 2, της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθορίζονται, επίσης, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.