Ψηφιακή Σύγκλιση

Σκοπός του υποέργου είναι η ανάπτυξη δύο πληροφοριακών συστημάτων που θα παρέχουν σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τόσο προς τους πολίτες που έρχονται σε επαφή με το ίδρυμα αλλά και εντός τους ιδρύματος. Τα συστήματα αυτά αφορούν:
(i) στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με γραφική διεπαφή χρήστη, για τη διαχείριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού των υποψηφίων Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τα ΤΕΙ της χώρας και
(ii) στην υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος που θα έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των εγγράφων που παράγονται στο ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και την βέλτιστη αξιοποίηση του στο πλαίσιο των εσωτερικών δραστηριοτήτων του.
Το Υποέργο θα εκτελεστεί με ίδια μέσα, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. Η υλοποίηση του Υποέργου συνιστά μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες του ΑΤΕΙ Καλαμάτας που πρέπει να συνεισφέρουν με την παροχή έγκυρων πληροφοριών και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η συμμετοχή τους στην καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης διευκολύνει την απαιτούμενη πρόσβαση για την ποιοτική αποτύπωση των δεδομένων.