Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθεί  στην Κοστρίβα Ειρήνη με σύμβαση έργου ως «Στέλεχος (ΠΕ) Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου», για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  έως 30-8-2017.

[Πλήρες Κείμενο Απόφασης]