Ανακοινώσεις

Αναρτώνται σήμερα 15-12-2016, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη αριθμ. 1814/22-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για μία (1) θέση με σχέση σύμβασης ανάθεσης έργου ως «Σύμβουλος Διοίκησης – Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΔΕΟ της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πελοποννήσου «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας».

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και την 22-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

[Αρχείο Ανάρτησης]

Η Προϊσταμένη της Ο Προϊστάμενος της
Μισθοδοσίας Γραμματείας ΕΛΚΕ
Γιαννακοπούλου Ουρανία Αλεξανδρόπουλος Φώτιος