Ανακοινώσεις

Αναρτώνται σήμερα 22-12-2016, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθμ. 1801/22-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης μίας θέσης Λογιστή κατηγορίας ΤΕ, με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αναλάβει την υποστήριξη του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, για το έτος 2017.

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και την 30-12-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.

[Κείμενο ανάρτησης]

Αναρτώνται σήμερα 15-12-2016, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη αριθμ. 1814/22-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για μία (1) θέση με σχέση σύμβασης ανάθεσης έργου ως «Σύμβουλος Διοίκησης – Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΔΕΟ της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πελοποννήσου «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας».

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και την 22-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

[Κείμενο ανάρτησης]

Αναρτώνται σήμερα 15-12-2016, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη αριθμ. 1814/22-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για μία (1) θέση με σχέση σύμβασης ανάθεσης έργου ως «Σύμβουλος Διοίκησης – Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΔΕΟ της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πελοποννήσου «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας».

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και την 22-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

[Αρχείο Ανάρτησης]

Η Προϊσταμένη της Ο Προϊστάμενος της
Μισθοδοσίας Γραμματείας ΕΛΚΕ
Γιαννακοπούλου Ουρανία Αλεξανδρόπουλος Φώτιος

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθεί  στην Κοστρίβα Ειρήνη με σύμβαση έργου ως «Στέλεχος (ΠΕ) Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου», για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  έως 30-8-2017.

[Πλήρες Κείμενο Απόφασης]

Αναρτώνται σήμερα 01-12-2016, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη αριθμ. 1714/-10-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στα Χρηματοοιοκονομικά για μία θέση ως «Στέλεχος (ΠΕ) Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-κονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου»
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και την 08-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

[Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]

Η Προϊσταμένη της Μισθοδοσίας Η Αναπλ.  Προϊστάμενη της Γραμματείας ΕΛΚΕ
 
Γιαννακοπούλου Ουρανία Πρεζεράκου Ελένη