Ανακοινώσεις

Αναρτώνται σήμερα 28-06-2017, ημέρα Τετάρτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθ.870/19-5-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), ως «Σύμβουλος Διοίκησης – Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας», του τμήματος ΔΕΟ της ΣΔΟ, του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και τις 05-07-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

[Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος]