Ανακοινώσεις

Αναρτώνται σήμερα 22-02-2017, ημέρα Τετάρτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 100/25-01-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του έργου «Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας και Επικοινωνίας, (ΥΔΠΕ).
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και τις 02-03-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

[Αποτελέσματα Πρόσκλησης]

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκυρήσσει στο πλαίσιο λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου μία (1) θέση με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως «Σύμβουλος Διοίκησης – Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΔΕΟ της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πελοποννήσου «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας».

 

[Πλήρες κείμενο προκήρυξης]