Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 27-08-2018 ημέρα Δευτέρα στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας και στην ιστοσελίδα http://www.teipel.gr (ΕΛΚΕ) τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  1106/28-06-2018 που αφορά μία (1) θέση Ψυχολόγου για την Πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 28/08/2018 έως  03-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

 

[Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης]