Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 27-08-2018 ημέρα Δευτέρα στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας και στην ιστοσελίδα http://www.teipel.gr (ΕΛΚΕ) τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1107/28-06-2018 που αφορά μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού για την Πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 28/08/2018 έως  03-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

 

[Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης]