Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 27-08-2018 ημέρα Δευτέρα στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας και στην ιστοσελίδα http://www.teipel.gr (ΕΛΚΕ) τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  1104/28-06-2018 που αφορά μία (1) θέση βιβλιοθηκονόμου με σύμβαση έργου στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 28/08/2018 έως  03-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

 

[Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης]