Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει μία (1) θέση με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83) και άρθρο 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) για την Oικονομικής Yποστήριξης των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων της ΜΟΔΥ του ΤΕΙ Πελοποννήσου για την Πράξη με τίτλο: «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022228, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται και από την "Αίτηση για θέση Οικονομικής Υποστήριξης" η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση

 

[Κείμενο Προκήρυξης] | [Αίτηση για θέση Οικονομικής Υποστήριξης]