Ανακοινώσεις

 

Για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων των Μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, o Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, με σκοπό την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών σε εξοπλισμό που έχουν τα δύο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Γ, προκειμένου να μπορεί ο χώρος να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις σε σχέση με το σπουδαστικό κοινό που εξυπηρετεί και το διοικητικό έργο που παράγει. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών για κάθε ομάδα χωριστά.

[Κείμενο πρόσκλησης]