Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει την ανάθεση σε φυσικό πρόσωπο μίας (1) θέσης με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83) και άρθρο 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) για την « Λογιστική Υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη δράσεων του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της λογιστικής διαχείρισης των Έργων του».

[Κείμενο Προκήρηξης]