Ανακοινώσεις

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννή-σου, έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 370/6-3-2019 στο οποίο επισυνάπτεται η με αριθμ.4/05-03-2019 (θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:
α. Εγκρίνει το πρακτικό της Συνέλευσης του προαναφερόμενου τμήματος
β. Εγκρίνει τον τελικό πίνακα κατάταξης, για τα συγκεκριμένα Επιστημονικά πεδία.

[Απόσπασμα πρακτικού από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ]