Ανακοινώσεις

 

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 20/4-10-2018 θ. 11 Απόφασης της ΕΔΕΛ (ΑΔΑ ΨΛΦΒ46914Ο-18Ε) και των διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εξοπλισμού όπως αναφέρεται στη συννημένη πρόσκληση.

 [Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση] | [Πίνακες συμμόρφωσης]