Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει μία (1) θέση απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την «Τεχνική Υποστήριξη» στο πλαίσιο της πράξης τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032958 που εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ ) με MIS 5032958.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται και από την "Αίτηση για θέση Τεχνικής Υποστήριξης" η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση

[Κείμενο προκήρυξης] | [Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης]