Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 11/10/2018 ημέρα Πέμπτη στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teipel.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 1408/2-8-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο Υλοποίησης  της Πράξης με τίτλο: ««Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΤΕΙ Πελοποννήσου»   με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022228, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για την θέση «Οικονομικής Υποστήριξης»

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 12-10-2018 έως και την 18-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα μέχρι 14.00μ.μ. στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

[Πρώτο Πρακτικό Αξιολόγησης] | [Δεύτερο Πρακτικό Αξιολόγησης]