Αρχική

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, (Ε.Λ.Κ.Ε.), ιδρύθηκαν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) για πρώτη φορά με την Β1/819/1988 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με σκοπό «τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Σκοπός τους, είναι να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο θα ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και όχι προληπτικά από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως ίσχυε παλαιότερα.

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου,

α) Έχουν υλοποιηθεί ερευνητικά έργα σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο των Σχολών και των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δηλαδή στη Γεωπονική Επιστήμη και Τεχνολογία, στην Τεχνολογία Τροφίμων, στη Διοίκηση, στην Οικονομία, στα Χρηματοοικονομικά, στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες και στη Μηχανική Η/Υ.

β) Έχουν υλοποιηθεί αναπτυξιακά έργα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ίδρυση νέων Τμημάτων μέσω του ΕΠΕΑΕΚ στο Ιδρύμα, την αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και των παρεχόμενων διοικητικών (ηλεκτρονική γραμματεία κ.λπ.) και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές (αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων, βιβλιοθήκη ιδρύματος, eclass, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, κ.λπ.).

γ) Έχουν   στηριχθεί οι σπουδαστές του Ιδρύματος, μέσα από τις δραστηριότητες της Πρακτικής Άσκησης, τις Βιβλιοθήκης, του γραφείου Διασύνδεσης  και της Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.

δ) Λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - αυτοδύναμα και σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα - που υλοποιούν τα Τμήματα του Ιδρύματος.

ε) Λειτουργούν τα ερευνητικά εργαστήρια που έχουν ιδρυθεί σε διάφορα Τμήματα του Ιδρύματος.

 

Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου από την 22/05/2009 λειτουργεί με βάση την Πιστοποίηση που έλαβε από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ του ΥΠΕΠΘ.