Αρχική

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πράξη αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση, επέκταση και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης, αποτελεί πρόσθετο αντικείμενο της εν λόγω πράξης. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, στη δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Πρακτική Άσκηση και στη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού - MIS 5001350

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ειδικότερα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου αντιστοιχούν συνολικά 26 θέσεις. Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί καίριο στοιχείο αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το άτομο αυτό προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, (Ε.Λ.Κ.Ε.), ιδρύθηκαν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) για πρώτη φορά με την Β1/819/1988 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με σκοπό «τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Σκοπός τους, είναι να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο θα ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και όχι προληπτικά από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως ίσχυε παλαιότερα.

ELOT 1429

Φορολογικά Στοιχεία

Ειδικός Λογαριασμός
Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Πελοποννήσου
Αντικάλαμος Καλαμάτας, 24100
ΑΦΜ: 099749882 ΔΟΥ: Καλαμάτας
Τηλ.: 2721045125

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.